Bli medlem

Det lönar sig

mail:info@bgmf.se


Temakväll

Vi träffas och pratar om ett speciellt tema med anknytning till våra uppdrag.

Välkomna
Försäkring


När du är medlem i BGMF så ingår det i medlemsavgiften en kollektiv olycksfall- och krisförsäkring eftersom vi är medlemmar i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).


Vi kan även erbjuda dig som medlem att frivilligt ansluta sig till en Godmansförsäkring som gäller allmänt ansvar, ren förmögenhets-

skada samt rättsskydd.

Premien är f n 200 kr/år from 2018. Försäkringen kan tecknas mellan genom att du mailar till info@bgmf.se. Vi skickar dig ett separat utskick där du fär information om att betala in premien.


Nytt om försäkringen

är att Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) meddelar att den tidigare försäkringsgivaren ville höja premierna kraftigt eller avsluta samarbetet med RGMF på grund av för få anslutna medlemmar. Därför har RGMF upphandlat ny försäkringsgivare, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. RGMF erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.


Försäkringen omfattar:

1. Allmänt ansvar för sak- & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt

2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada


Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.

3. Krisförsäkring

4. Överfallsförsäkring


Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2018.


Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.

Studiecirkel!!

Anmäl intresse på telefon eller mail: info@bgmf.se


BGMF, BOHUSLÄNS GODMAN OCH FÖRVALTARFÖRENING, Telefon: 0725-705544, Bankgiro: 697-0396, mail: info@bgmf.se