Bli medlem

Det lönar sig

mail:info@bgmf.se


Temakväll

Vi träffas och pratar om ett speciellt tema med anknytning till våra uppdrag.

Välkomna
Försäkring


När du är medlem i BGMF så ingår det i medlemsavgiften en kollektiv olycksfall- och krisförsäkring eftersom vi är medlemmar i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).


Vi kan även erbjuda dig som medlem att frivilligt ansluta dig till en Godmansförsäkring som gäller allmänt ansvar, ren förmögenhets-

skada samt rättsskydd.

Premien är 200 kr/år för tiden 20210101-20211231. Försäkringen kan tecknas genom att du mailar till info@bgmf.se. Vi skickar dig ett separat utskick där du får information om att betala in premien.

Dags att betala in premien, se i din mail.


Om ansvarsförsäkring

RGMF har upphandlat med försäkringsgivaren, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och RGMF erbjuder anslutna God Man föreningars medlemmar Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för de som har uppdrag som Gode Män och Förvaltare.


Försäkringen omfattar:

1. Allmänt ansvar för sak- & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt

2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada


Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.

3. Krisförsäkring

4. Överfallsförsäkring


Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2019.


Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.

Studiecirkel!!

Anmäl intresse på telefon eller mail: info@bgmf.se


BGMF-Bohusläns Godman och Förvaltarförening, Telefon: 0725-705544, Bankgiro:697-0396, Swish:1236510101, mail:info@bgmf.se